ชื่อหนังสือ : การศึกษางานการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8
ปี : 2530
หมวด : วัสดุย่อส่วน
หมายเลข ISBN : 974-567-655-1
ผู้แต่ง : สถาพร พันธุประยูร
บรรณานุกรม

สถาพร พันธุประยูร. (2530). การศึกษางานการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สถาพร พันธุประยูร. 2530. "การศึกษางานการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สถาพร พันธุประยูร. "การศึกษางานการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -